Så blev Kronofogden en aktör mot ekonomiskt våld

Våld i nära relationer orsakar stort mänskligt lidande och kostar det svenska samhället omkring 43 miljarder årligen. För att upptäcka och stötta den som är utsatt för våld kan myndigheter göra stor skillnad. Kronofogden har infört rutiner för att hjälpa den som är utsatt för våld i nära relation.

Kvinna sitter med papper i handen, man står i bakgrunden.
Foto: Stina Gränfors

Kronofogden har länge arbetat med jämställdhetsintegrering för att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås. För att stärka det våldspreventiva arbetet har myndigheten utvecklat ett kompetens- och erfarenhetsutbyte om våld i nära relation med fokus på ekonomiskt våld tillsammans med Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan.

– Vi tror att det viktigt att alla myndigheter försöker se vad de kan göra. Effekten kan då bli större för medborgarna, säger Karin Agger, handläggare på Kronofogden.

Hon hänvisar till en bild från Statens offentliga utredningar (SOU 2014:49) som illustrerar antalet myndigheter som en våldsutsatt person kan komma i kontakt med.

– Bilden visar att en våldsutsatt person av olika skäl kan vara i kontakt med en mängd myndigheter. Vi kan inte göra allt men om alla myndigheter bidrar med det man kan göra inom sitt område borde det få effekt.

Bemötande av våldsutsatta

Medarbetare vid Kronofogdens kundtjänst har kontakt med många människor via telefonsamtal, men det finns också anställda som åker ut och träffar människor i deras hemmiljöer. Ett första steg i Kronofogdens arbete mot ekonomiskt våld, var att utse kontaktpersoner från varje avdelning för att samla in medarbetarnas observationer.

– Gå ut brett, samla in förslag från medarbetare, det tror vi är bra, för det skapar bred förankring. Det tar tid men är värt att ta vara på medarbetarnas erfarenheter och ökar chansen att åtgärderna blir relevanta. Om alla är involverade hjälper det att skapa effektiva insatser, men förhoppningsvis även utveckling.

Underlaget gav en samlad bild över vilka jämställdhetsproblem kopplat till våld i nära relation som medarbetarna kommit i kontakt med i tjänsten. Det fanns bland annat ett gemensamt behov av att veta hur man ska agera när man möter någon som är eller misstänks vara utsatt för våld. Förarbetet ledde fram till en målsättning om att öka medarbetarnas kunskap om våld i nära relationer.

Ökad risk för skuldsättning 

Som en del av jämställdhetsintegreringen tog Kronofogden fram statistik som konstaterar att våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. De lyfter bland annat en kartläggning från Brottsförebyggande rådet som visar att omkring 25 procent av alla kvinnor utsätts för någon form av våld i nära relation under sin livstid. Ekonomiskt våld är en etablerad taktik för att utöva makt och orsaka skada i nära relation.

Samtidigt har Kronofogden i uppdrag att motverka så kallad överskuldsättning hos invånarna, vilket betyder att personer inte kan betala sina skulder och att problemen blir långvariga. 

– Vi ska motverka överskuldsättning, och ekonomiskt våld riskerar att leda till överskuldsättning. Därför blev det viktigt för oss att fundera på hur vi kan bidra till att minska de negativa konsekvenserna av ekonomiskt våld, berättar Karin Agger.

Tre insatser för att minska våldets konsekvenser

Målsättningen med Kronofogdens insatser är att de politiska delmålen om ekonomisk jämställdhet och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Tre inriktningar har tagits fram och genomförts:

 1. Information och stöd till medarbetare

  Stöd för medarbetare som kommer i kontakt med personer som utsatts för våld i nära relation, inklusive ekonomiskt våld. Kronofogden har varit i kontakt med Unizon och Roks, som är paraplyorganisationer för hundratals kvinnojourer för att ta fram informationen. Genom Unizon har de fått statistik över om hur många som kontaktar deras stödlinje och upplever sig vara utsatta för ekonomiskt våld. Myndigheten tog även del av forskningsartiklar för att skapa en fördjupad förståelse av vad ekonomiskt våld innebär, hur det kan ta sig uttryck och dess omfattning.
  Information som riktar sig till personer som möter våldsutsatta 

 2. Information och stöd till utsatta personer 

  Informationen riktar sig dels till personer som är utsatta för ekonomiskt våld, och dels till personer som kommer i kontakt med våldsutsatta. Det finns information om vad Kronofogden kan göra men även konkreta exempel på hur man kan agera om man är utsatt för ekonomiskt våld. Det finns också exempel på frågor som personer i omgivningen kan ställa.
  Information som riktar sig till personer som har utsatts för ekonomiskt våld

 3. Justerade riktlinjer kring löneutmätning

  En översyn av vilka kostnader Kronofogden kan ta hänsyn till exempel när en person hastigt behöver lämna sitt hem. Detta har bland annat lett till justerade riktlinjer som gäller anstånd med löneutmätning, för att Kronofogden ska kunna ta hänsyn till kostnader för en skuldsatt person som lever i en våldsam relation. Det har förtydligats att det går att pausa löneutmätning när någon brådskande behöver lämna sitt hem och köpa nya saker.
  Löneutmätning - ett vanligt sätt att betala en skuld

Karin Agger avslutar med att kommentera nuläget och vad som händer framöver.

– Jag tror att fler insatser behövs framöver för att hålla frågan levande. Kronofogden har ännu inte tagit ställning till hur de genomförda insatserna ska följas upp, men vi har funderat på att försöka fånga upp berättelser från enskilda medarbetare, snarare än att mäta effekterna i siffror.

Vill du veta mer om jämställdhetsintegrering?

På sidan Jämställdhetsintegrering finns bland annat en digital vägledning om hur en organisation kan planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering.

Publiceringsdatum: 8 mars 2024

Senast uppdaterad: 13 juni 2024