Hög tid att prioritera det våldsförebyggande arbetet

Många av Sveriges kommuner har byggt upp grundstrukturer för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Men det finns allvarliga brister, framför allt i stödet och skyddet till våldsutsatta. Hur arbetet bedrivs ser olika ut i vårt avlånga land. Kommunerna behöver prioritera det våldsförebyggande arbetet. Detta visar vår senaste uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

– Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle och ett allvarligt samhällsproblem som i värsta fall leder till döden, säger Katarina Björkgren, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten. 

Under mars 2024 mördades flera kvinnor och en flicka, där den misstänkta förövaren är en man som de haft en nära relation till. Trots satsningar på att förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer så har det bara skett en liten minskning av dödsfallen under senare år. När det gäller dödligt våld i ungas partnerrelationer syns ingen minskning.  

– Delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är långt ifrån uppnått. Samtidigt bedömer vi att det skett en utveckling av arbetet utifrån den nationella strategin på området. Bland annat har fler kommuner byggt upp grundstrukturer för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och fler aktörer arbetar i dag för att upptäcka våldsutsatta och våldsutövare, säger Annika Karlsson, enhetschef på myndigheten och ansvarig för uppföljningen.  

Allvarliga brister i kommunernas arbete 

Nya bestämmelser för kommunernas verksamhet har också resulterat i ett ökat fokus på att verka för förändringsarbete med våldsutövare. Men rapporten visar att det finns allvarliga brister i kommunernas arbete, framför allt i stödet och skyddet till våldsutsatta. Det finns också stora skillnader över landet i hur arbetet bedrivs.  

– Vår slutsats är tydlig: Kommunerna behöver prioritera det våldsförebyggande arbetet och fler arbetssätt för att upptäcka våldsutsatta och våldsutövare behöver utvecklas. Myndigheter och andra aktörer som stödjer kommunerna behöver nu anpassa stödet till lokala förhållanden, säger Annika Karlsson.  

Fokus på gängkriminaliteten har påverkat 

Polisen har under de senaste åren haft ett stort fokus på att bekämpa gängkriminaliteten. Det är viktigt även utifrån målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, eftersom våld mot kvinnor, sexualbrott och prostitution och människohandel förekommer i gängmiljöer. 

–  Mäns våld mot kvinnor finns i alla samhällsgrupper, i alla delar av landet.  Vi ser att fokuset på gängkriminaliteten har påverkat arbetet mot mäns våld mot kvinnor negativt, inte minst polisens förebyggande arbete. Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som behöver prioriteras för att vi ska uppnå en effektiv brottsbekämpning, säger Katarina Björkgren. 

Genomsnittstiden för kontaktförbud har ökat 

Om en person riskerar att utsättas för brott eller trakasserier så kan en åklagare meddela kontaktförbud. En person som utsätter en annan person för brott, förföljelse eller trakasserier får då inte kontakta eller vistas i samma område som personen som utsätts. 

Myndighetens uppföljning visar att genomsnittstiden för handläggning av kontaktförbud har gått upp från fem till sju dagar på två år, med stor variation över landet. Något som kan få allvarliga konsekvenser för våldsutsatta individer. 

–  Åklagarkamrarna behöver prioritera arbetet och det är viktigt med likvärdighet över landet, säger Annika Karlsson.  

Om rapporten Dags att prioritera det våldsförebyggande arbetet

Detta är en uppföljning och analys av vidtagna åtgärder och olika samhällsaktörers arbete med det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Den tar avstamp i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och utgår från det senaste åtgärdsprogrammet. Rapporten är myndighetens tredje uppföljning av delmålet. 

Rapporten Dags att prioritera det våldsförebyggande arbetet.

Ta även del av vår analys av delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 25 april 2024

Senast uppdaterad: 25 april 2024