Nu kartläggs våld mot män i nära relation

Regeringen har gett oss i uppdrag att kartlägga hur män drabbas av våld i nära relationer och vilka stödinsatser som behövs. I början av december får regeringen vår plan för hur uppdraget ska genomföras.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och större delen av det dödliga våldet begås av män mot kvinnor. Men även män utsätts för våld av en partner eller före detta partner. Därför har regeringen gett oss i uppdrag att kartlägga och analysera behovet av insatser för våldsutsatta män. Vi ställde några frågor om uppdraget till Mikael Thörn, som är ansvarig enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Varför är uppdraget viktigt?

–  Det är viktigt av flera skäl. Mäns utsatthet för våld i nära relationer ett relativt outforskat område och det saknas därför både forskning och kunskap om deras behov av och tillgång till stöd och skydd. Alla män som blivit våldsutsatta av närstående ska kunna få olika insatser från myndigheter utifrån sina rättigheter och behov, oavsett var de är bosatta i landet, säger Mikael Thörn.

Hur ska uppdraget genomföras?
– Vi kommer kartlägga förekomsten av mäns utsatthet för våld i nära relationer med ett intersektionellt perspektiv. Det handlar, förutom kvinnors våld mot män i nära relation, om våld i hbtqi-relationer, våld mot män i en hedersrelaterad kontext och våld av närstående mot män med funktionedsättning. Vi ska också genomföra en forsknings- och kunskapssammanställning och inventera befintliga stödinsatser och verksamheter i landet för att göra en analys av behovet av olika stödinsatser.

Hur ska omfattningen kartläggas?
– Vi kommer att använda oss av befintlig statistik, som till exempel anmälda brott, samtal till stödlinje för män och statistik från organisationer. En intervjustudie med våldsutsatta män och deras erfarenheter av våld och stödinsatser är också något vi kommer genomföra under uppdragsperioden.

Ta del av genomförandeplanen för uppdraget.

Om kartläggningsuppdraget

För att kartlägga mäns utsatthet för våld i nära relation kommer myndigheten:

  • Kartlägga förekomsten av mäns utsatthet för våld i nära relationer med ett intersektionellt perspektiv. Det handlar förutom kvinnors våld mot män i nära relation, våld i hbtqi-relationer, våld mot män i en hedersrelaterad kontext, våld av närstående mot män med funktionedsättning.
  • Kartlägga förekomst baserad på befintlig statistik (till exempel anmälda brott, samtal till stödlinjen för män, statistik från organisationer).
  • Genomföra en forsknings- och kunskapssammanställning avseende befintlig forskning, arbetssätt, metoder avseende män som utsattas för våld i nära relationer.
  • Inventera befintliga stödinsatser och verksamheter i landet samt göra en analys av behovet av olika stödinsatser (till exempel skyddat boende, samtals- och stödinsatser) riktade till män som har utsatts eller riskerar att utsättas för våld av närstående.
  • Belysa och identifiera eventuella kunskapsluckor och brist på stödinsatser.
  • Inhämta kunskap och synpunkter från olika myndigheter som till exempel Folkhälsomyndigheten NCK (skriv ut här), som har en nationell stödtelefon riktat till våldsutsatta män, länsstyrelser, Socialstyrelsen och Polismyndighetens erfarenheter vid arbete med målgruppen.
  • Genomföra en intervjustudie med våldsutsatta män och deras erfarenheter av våld och stödinsatser.
  • Genomföra intervjuer med yrkesverksamma samt civilsamhälles organisationer som arbetar inom området

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 31 mars 2025.

Läs mer om uppdraget att kartlägga mäns utsatthet för våld i nära relationer i regeringens pressmeddelande.

 

Våldsförebyggande arbete

Hälsa

Publiceringsdatum: 1 december 2023

Senast uppdaterad: 1 december 2023