Inte tillräckligt många politiska insatser för att öka jämställdheten

Det saknas åtgärder för att det ska vara möjligt att nå de svenska jämställdhetsmålen. Därför stannar jämställdheten i Sverige av på vissa områden, visar Jämställdhetsmyndighetens analys av de senaste sex årens utveckling.

– Vi ser att politiska åtgärder gör att jämställdheten kan gå framåt. Regeringen har satsat på kvinnors hälsa och på att bekämpa mäns våld mot kvinnor, och dessa satsningar har också gett resultat. Liknande beslut behövs nu på områden som till exempel ekonomi och utbildning så att Sverige kan nå de beslutade målen, säger Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag.

Jämställdhetsmyndigheten har dragit slutsatser om hela jämställdhetspolitiken som en del i sin roll i att följa och analysera utvecklingen på området. Den rapport som myndigheten lämnar över till regeringen i dag pekar ut tre områden som särskilt behöver politiska insatser. Det första rör kvinnors och mäns villkor för att delta i demokratin. Det andra rör hur kvinnor och män till stor del studerar och arbetar med olika områden. Och det tredje rör hur välfärden är organiserad.

– Det finns en bred politisk enighet kring de ambitiösa svenska jämställdhetsmålen. För att nå dem behöver politikerna konkretisera vilka problem som jämställdhetspolitiken ska åtgärda, hur problemen ska hanteras och vad som ska prioriteras. Det kan till exempel handla om att ta fram åtgärdsprogram, etappmål och strategier, som regeringen gjort med området mäns våld mot kvinnor, säger Julia Hugoson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

  

Fakta: Läget i jämställdhetspolitiken

Det mål för jämställdhetspolitiken som riksdagen har beslutat om är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det finns också sex jämställdhetspolitiska delmål. Jämställdhetsmyndigheten har sammanställt en lägesbild över varje delmål.

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

 • Kvinnors representation i politiska församlingar är lägre än mäns och står stilla på samma nivå som tidigare.
 • Män är överrepresenterade på höga positioner.
 • Kvinnor och män dominerar olika sektorer och områden i politiken.
 • Män är fortsatt överrepresenterade på ledande positioner i näringslivet och i akademin.
 • Hot, hat och trakasserier drabbar kvinnor och män i politiken på olika sätt.
 • Unga kvinnors och mäns inställning till jämställdhet skiljer sig åt.

2. Ekonomisk jämställdhet

 • Kvinnor och mäns inkomster och löner skiljer sig fortfarande åt.
 • Den könsuppdelade arbetsmarknaden får konsekvenser för kvinnors och mäns ekonomi eftersom villkoren inom olika sektorer skiljer sig åt.
 • Kvinnor är fortsatt mer frånvarande från arbetsmarknaden.
 • Skatter och bidrag påverkar kvinnor och mäns ekonomi på olika sätt, och bidrar till inkomstskillnader.

3. Jämställd utbildning

 • Flickor har fortfarande högre betyg än pojkar men skillnaderna har minskat.
 • Kvinnor har högre utbildningsnivå än män.
 • Elevers studieval är könsbundna.
 • Flickor rapporterar markant högre nivåer av hälsobesvär och skolstress än pojkar.
 • Pojkar utsätts oftare för stöldbrott i skolan och flickor utsätts oftare för sexualbrott.

4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

 • Kvinnor och män delar inte lika på föräldraledigheten.
 • Kvinnor tar emot merparten av ersättning för vård av barn med funktionsnedsättning.
 • Kvinnor tar större ansvar för omsorg om äldre och andra anhöriga.
 • Kvinnor arbetar deltid till följd av omsorgsarbete i högre utsträckning än män.
 • Kvinnor utför fortfarande mer obetalt hushållsarbete än män.

5. Jämställd hälsa

 • Kvinnor har lägre självskattad hälsa än män.
 • Kvinnor söker sig oftare till vården än män.
 • Kvinnor är sjukskrivna i högre utsträckning än män.
 • Psykisk ohälsa drabbar kvinnor och män på olika sätt.
 • Kvinnor bedömer att de lider av nedsatt psykisk hälsa, ångest och stress i högre utsträckning än män, och diagnostiseras oftare med depression.
 • Män begår självmord i högre utsträckning än kvinnor och drabbas i högre grad av allvarliga och mer svårbehandlade psykiska sjukdomar.
 • Sexuell och reproduktiv hälsa har varit prioriterat under perioden 2017–2022, och det har gett positiva resultat för till exempel mödra- och förlossningsvården.

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

 • Kvinnor och män utsätts för olika typer av våld – när kvinnor utsätts för våld är det oftare i hemmet och av en partner eller före detta partner, medan män oftare utsätts för våld på allmän plats och av någon de inte känner eller en vän eller bekant.
 • Kvinnor utsätts i högre utsträckning än män för sexualbrott.
 • Brottsbekämpande myndigheter har utvecklat sitt arbete med bland annat sexualbrott, våld i nära relation och våld mot barn.
 • Utbredningen av hedersrelaterat våld och förtryck är svår att kartlägga och det finns behov av bättre kunna upptäcka, skydda och stödja från samhället.
 • Omfattningen av prostitution och människohandel är svår att mäta, men flera faktorer pekar på att risken för sexuell exploatering kan öka.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 30 november 2023