Ojämna insatser för jämställdheten

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Denna rapport beskriver och analyserar utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen och utfallet av styrningen av jämställdhetspolitiken under perioden 2017 – 2022. Rapporten sammanställer och gör en helhetsbedömning av centrala och återkommande slutsatser i myndighetens rapporter och uppföljningar av den aktuella perioden.

De jämställdhetspolitiska delmålen har ännu inte nåtts. Det har skett en förbättring inom vissa områden, men i många avseenden har utvecklingen mot ökad jämställdhet stått still. Den positiva utvecklingen syns inom de områden som har varit i fokus för jämställdhetspolitikens inriktning, arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt satsningar på kvinnors hälsa. Inom större delar av politikområdet syns dock en stagnation i utvecklingen mot jämställdhet.

De sex jämställdhetspolitiska delmålen är ambitiösa och centrala för organiseringen av jämställdhetspolitiken, men Jämställdhetsmyndigheten bedömer att det finns ett behov av att konkretisera hur målen ska uppnås. I regeringens skrivelse Makt mål och myndighet framgår det att de jämställdhetspolitiska målen ska konkretiseras i separata strategier och åtgärdsprogram.

Idag är en strategi bara framtagen för delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, i form av den nationella strategin för att förbygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det finns ett behov av att ta fram strategier, etappmål eller handlingsplaner som på motsvarande sätt konkretiserar arbetet med de övriga fem delmålen. Det finns ett särskilt behov av att beskriva vilka problem som ska åtgärdas, hur problemen ska hanteras och av vem samt vad som ska prioriteras.

Jämställdhetsintegrering, i kombination med särskilda jämställdhetspolitiska åtgärder, är regeringens huvudsakliga strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg i beslutsprocessen. Flertalet utredningar visar att jämställdhetsintegrering främst sker i de statliga myndigheternas arbete, snarare än i politiken.

Myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering under perioden har bidragit till mer jämställda villkor mellan kvinnor och män. Samtidigt finns det en rad beslut som bara den politiska nivån har mandat att fatta. Till exempel är det bara politiken som har möjlighet att ändra de system som myndigheterna förvaltar. Det finns därför ett behov av att komplettera myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering med politiska åtgärder.

Vill du läsa en kortversion av rapporten? Du hittar den här: Kortrapport: Ojämna insatser för jämställdheten

Makt och inflytande

Jämställdhetsintegrering

Ekonomi

Utbildning

Obetalt hemarbete

Hälsa

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 30 november 2023

Senast uppdaterad: 30 januari 2024