Tydlig trend: Kvinnor och män exploateras på olika arenor

2022 års statistik från regionkoordinatorerna, som arbetar mot prostitution och människohandel i olika delar av landet, visar att kvinnor främst utnyttjats för sexuella ändamål. Männen utnyttjats främst som arbetskraft.

– En tydlig trend är att allt fler vuxna män identifieras som utsatta, säger utredaren Paulina Bolton.

Under 2022 fattade regionkoordinatorerna misstanke om människohandel eller människoexploatering gällande 375 personer. Av dessa var 223 personer kvinnor och 139 män. I elva ärenden noterades inte personens kön och två ärenden uppgav annat kön.

Statistiken visar att allt fler vuxna män identifieras som utsatta, det beror delvis på att människoexploateringsbrottet infördes 2018.

– Att arbetet mot arbetskraftsexploatering har prioriterats mer under de senaste åren spelar också in, säger Paulina Bolton, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, som samordnar det nationella arbetet mot prostitution och människohandel.

Kvinnor utnyttjas i högre grad för sexuella ändamål

Statistiken visar tydligt att kvinnor och män exploateras för olika ändamål. Det framgår att kvinnor i hög grad utnyttjats för sexuella ändamål medan män främst utnyttjats i arbete. Drygt 72 procent av alla 223 kvinnor som regionkoordinatorerna identifierade exploaterades för sexuella ändamål, medan cirka 68 procent av de utsatta männen utnyttjades som arbetskraft.

– Trenden att män och kvinnor exploateras på olika arenor är genomgående och pekar på vikten av att arbetet mot människohandel måste ske i flera olika miljöer i samhället, säger Paulina Bolton.

Mörkertalet bedöms vara stort

I 274 ärenden bedömdes misstanke om människohandel och i 101 ärenden misstänktes människoexploatering. Nytt för i år är statistik kring vilken bransch som var aktuell när det fanns misstanke om exploatering i arbete. De vanligaste branscherna är i fallande ordning: Grön näring, bygg, hotell och restaurang, industri, biltvätt- eller bilverkstad och städ.

– Det är viktigt att ha med sig att denna typ av brottsutsatthet identifieras där arbete och resurser finns. Mörkertalet är stort och personer utsatta för människohandel är inte själva benägna att rapportera det. Myndigheter måste aktivt leta för att hitta dessa individer, säger Paulina Bolton.

Jämställdhetsmyndigheten har sammanställt regionkoordinatorernas statistik sedan 2018 vilket möjliggör en jämförelse mellan åren. Siffrorna består enbart av de offer som regionkoordinatorerna fått kännedom om.

Ta del av hela analysen Regionkoordinatorernas statistik om människohandel och människoexploatering 2022:

Regionkoordinatorernas statistik om människohandel och människoexploatering 2022 | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

 

Fakta: Så arbetar Jämställdhetsmyndigheten för att motverka människohandel

• Samordnar arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå. Det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) leds av Jämställdhetsmyndigheten och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och alla former av människohandel. Samverkande myndigheter är, förutom Jämställdhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Socialtjänsten och Åklagarmyndigheten.

• Stödjer yrkesverksamma genom utbildning och vägledningen Manual vid misstanke om människohandel och driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma kan ringa för konsultation i ärenden som rör prostitution och människohandel.

• Samordnar arbetet med regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel som ger stöd på regional nivå. Det sker i samarbete med länsstyrelser och socialtjänst i den kommun där regionkoordinator är anställd.

• Finansierar Återvändandeprogrammet Människohandel Prostitution som drivs av IOM Finland för att ge personer som varit utsatta för prostitution eller människohandel i Sverige och som har hemvist i annat land möjlighet till att frivilligt återvända på ett tryggt sätt och med möjlighet till stöd i hemland.

• Ingår i det myndighetsgemensamma uppdraget mot arbetslivskriminalitet. Arbetet inom samverkan fokuserar främst på att utföra gemensamma inspektioner på arbetsplatser inom branscher där det finns hög risk för fusk och brottslighet.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Dokument

Publiceringsdatum: 8 maj 2023