Att förebygga sexuell exploatering

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en omfattande kartläggande litteraturöversikt gällande metoder och arbetssätt för att förebygga sexuell exploatering av barn, sexuella övergrepp mot barn, prostitution samt människohandel för sexuella ändamål.

Denna publikation är en kartläggande litteraturöversikt med syfte att identifiera utvärderade metoder och arbetssätt för att förebygga prostitution, sexuell exploatering av barn, sexuella övergrepp mot barn samt människohandel för sexuella ändamål.

Arbetet inom detta område är tydligt utpekat i såväl nationella styrdokument som i internationella konventioner. Ett tydligare fokus på efterfrågan och förebyggande insatser är centralt för att få exploateringen att upphöra. Trots detta finns i dagsläget begränsad kunskap om vad som fungerar. Därför har Jämställdhetsmyndigheten valt att ta fram en litteraturöversikt som kan komplettera tidigare kartläggningar om våldsförebyggande arbete och interventioner mot prostitution.

Litteraturöversikten avser att ge en bild av det nuvarande forskningsläget som grund för en fortsatt utveckling av ett kunskapsbaserat förebyggande arbete på området. Rapporten omfattar både breda förebyggande insatser (universell prevention), insatser mot riskgrupper (selektiv prevention) samt psykosocialt stöd och behandling till personer som själva utsatts eller som utsatt andra (indikerad prevention).

 

Rapport i tre delar

Litteraturöversikten består av tre delar:

Att förebygga sexuell exploatering, huvudrapport

Att förebygga sexuell exploatering, fördjupningsrapport

Att förebygga exploatering, teknisk rapport

I en inspelad föreläsning presenterar vi resultaten från rapporten. Vilka utvärderade metoder och arbetssätt finns internationellt? Hur ser kunskaps- och utvärderingsläget ut – och var finns luckorna? Vilka utvecklingsbehov ser vi framåt? Rapporten omfattar exempel på arbete riktat till barn och unga, vårdnadshavare och yrkesverksamma. Här finns även exempel på mobilisering av hela lokalsamhällen, samt insatser mot både utsatta, våldsutövare och personer i riskgrupp.
Ta del av föreläsningen här.

Prostitution och människohandel

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 17 oktober 2022

Senast uppdaterad: 3 april 2023