Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:37

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld” (SOU 2018:37).

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld och ställer sig positiv till utredningens förslag. Dock har Jämställdhetsmyndigheten vissa övergripande synpunkter samt synpunkter på delar i förslagen.

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker förslaget att arbetet med våldsutövare ska omfattas av socialnämndens arbete med vissa gruppen som regleras i 5 kapitlet socialtjänstlagen (SOL, 2001:453).

Det kunskapsstöd som Socialstyrelsen ska ta fram bör förutom förändringsarbete med våldsutövare innehålla vägledning om hur man ska arbeta för att upptäcka våldsutövare. Vidare bör Socialstyrelsen få uppdrag att utreda förutsättningarna för att revidera sina föreskrifter och allmänna råd (Socialstyrelsen författningssamling, SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer med ett förtydligande om vårdens ansvar för våldsutövare.

Utredningens förslag om att stimulera hälso- och sjukvårdens arbete för att upptäcka våldsutsatta kan förstärkas om hälso- och sjukvården tilldelas ett tydligare ansvar för att upptäcka och erbjuda våldsutövare vård och behandling. Därtill är det angeläget att barn får information, råd och stöd om den som barnet varaktigt bor med använder våld mot barnet självt eller om någon närstående i familjen utsätts för våld. Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker därför förslaget om tillägg i 5 kap. 7 § p. 4 hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30). Vidare har Jämställdhetsmyndigheten synpunkter på förslagen om ett centrum för samordning och kunskapsutveckling, sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400) och häktesförordningen (2010:2011).

Jämställdhetsmyndigheten anser att det finns skäl att i arbetet med   förslagen särskilt uppmärksamma frågor som rör bland annat familje- och sociala nätverks betydelse vid återfallsförebyggande arbete, kopplingen mellan köp av sexuella tjänster, män med sexuellt riskbeteende samt mäns våld mot kvinnor.

Publiceringsdatum: 18 november 2018

Senast uppdaterad: 30 december 2021