Inkludera våld i nära relationer i arbetsmiljöarbetet

Att arbeta aktivt med frågor om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är viktigt för personer som har erfarenhet av våld i nära relationer, men även ur ett arbetsmiljöperspektiv. Stöd från en chef eller kollega kan bidra till att den medarbetare som utsätter andra kan förändra sitt beteende.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i formen av en cirkel, eller hjul. I mitten av hjulet står "alla arbetsförhållanden". Däromkring går en ring med fyra steg: undersöka, riskbedöma, åtgärda, och följa upp. Varje steg har en pil framåt.

 

Arbetet kan ske på flera nivåer, både på en kunskapshöjande nivå för arbetsplatsen för både chefer och medarbetare samt på individnivå för att ge stöd till medarbetare med erfarenhet av våld. Här nedan börjar vi med hur du som chef kan starta upp arbetet på en generell nivå på arbetsplatsen, sedan följer information om hur du kan arbeta med medarbetare på arbetsplatsen.

För det generella arbetsmiljöarbetet hittar du Arbetsmiljöverkets bestämmelser om hur arbetsgivaren ska organisera, genomföra och följa upp sitt arbetsmiljöarbete för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. På den här sidan har vi samlat en mängd material från olika aktörer som du kan inspireras av och ta avstamp i när du startar upp eller vill fördjupa ditt arbete med att inkludera våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck i arbetsmiljöarbetet.

Kartlägg erfarenheter av våld

Att undersöka medarbetarnas erfarenheter av våld är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dels som en start på arbetet att inkludera våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck i arbetsmiljöarbetet och dels som en uppföljningsaktivitet i samband med medarbetarenkäten. 

Enkäten som ligger till grund till rapporten ”Kan arbetsplatsen var trygg när hemmet inte är det?” kan användas som underlag för att visa på hur stor del av medarbetarna som har erfarenheter av våld, såväl att utöva våld i nära relation som att ha erfarenheter av utsatthet.

Resultatet kan sedan användas för att planera insatser samt som underlag till informationsinsatser på Intranät och på APT samt för att planera aktiviteter. Istället för att genomföra en omfattande undersökning kan några frågor inkluderas i en medarbetarenkät.

Stöd för kartläggning

Gävle kommun har genomfört en kartläggning med syftet att undersöka förekomsten av utsatthet för olika typer av våld i nära relationer bland invånarna i Gävle kommun. I slutet av rapporten ”Jag önskar dom hade trott mig” finns deras enkät. 

I Skellefteå fick medarbetarna i kommunen och landstinget svara på en enkät om våld. Den kartläggningen ligger till grund för socialtjänstens insatser för dem som utsätts.  Läs om kartläggningen, som är ett lärande exempel på Nationellt centrum för Kvinnofrids webbplats

Forum för att lyfta våld i nära relation

En arbetsplatsträff (APT) är ett bra tillfälle att ta upp frågan om erfarenheter av våld och att sprida information om hur arbetsplatsen arbetar med frågan. Det är också en möjlighet att bidra med fakta, kunskap och göra ämnet ”pratbart”.  

Här är några teman som kan tas upp på ett APT: 

 • Varför är våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck en arbetsplatsfråga? 
 • Vad är våld och våldets konsekvenser? 
 • Tecken på att vara utsatta för våld i en nära relation 
 • Tecken på att utöva våld i en nära relation 
 • Arbetsplatsens rutiner och säkerhetsplanering 
 • Anmälan om barn som far illa 

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är ämnen som kan väcka motstånd, både hos den som ska leda samtalet och de som deltager på mötet. Då kan det vara bra att ta fram ett “APT-kit”.  Ett APT-kit, kan innehåll bildspel med talarstöd om olika områden att belysa med fokus på våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.  

Nedan finns dels förberedande material dels bildspel med talarstöd som kan användas på ett APT för att lyfta frågan.

Förberedelser inför ett APT 

 • Upptäcka våld – Ett material för arbetsplatsträffar, handledning, Migrationsverket 
 • Arbetsförmedlingen 
 • Försäkringskassan 

Material att använda på att APT 

Fråga om våld

För att främja en god arbetsmiljö och arbetstagarens hälsa kan arbetsgivare ställa frågor om privatlivet. Frågor om erfarenheter av våld kan inkluderas på samma vis som frågor om alkohol och droger. Det är viktigt, både utifrån perspektivet att medarbetaren kan vara utsatt för våld samt utövar våld. 

Frågor om våld kan ställas på rutin genom att inkluderas i medarbetar- eller utvecklingssamtal och ställas till alla anställda. Om en specifik anledning gör att du som chef känner oro kan frågorna istället ställas i samband med ett orossamtal eller vid en rehabutredning.  

För exempel på hur frågor om våldserfarenhet kan ställas, se vägledningar/ stödmaterial. 

Medarbetarsamtal

Att inkludera frågor om våldserfarenhet i medarbetarsamtal är ett effektivt sätt att som arbetsplats visa att frågorna tas på allvar. Genom att alla medarbetare får samma frågor ökar chanserna att upptäcka erfarenhet av våld och risken att någon känner sig utpekad minskar.  

Som chef är det viktigt att i god tid informera alla på arbetsplatsen om att frågorna kommer att ställas på medarbetarsamtalet, så att det finns tid för förberedelse för den som ska svara på frågorna. Det är också viktigt att som chef se över/ upprätta rutiner som arbetsplatsen har kring att hantera våldserfarenhet så att de svar som kan komma under medarbetarsamtalen bemöts på ett bra sätt.  

Följa upp medarbetarsamtal

Om frågor inkluderas i medarbetarsamtalet/utvecklingssamtalet, kan detta följas genom att lägga till en fråga i medarbetarenkäten och där fråga om medarbetaren fått en fråga av sin chef gällande våldserfarenheter, dvs om de är utsatta för våld i sin nära relation eller utsätter någon för våld. 

Exempel från Trollhättan kommun vars chefer har i uppdrag att ställa frågan om utsatthet: 

Trollhättans Stad har som mål att varje chef ska lyfta ämnet Våld i nära relationer i utvecklingssamtalet. Därför ställs denna fråga i medarbetarenkäten.

Har din närmaste chef tagit upp frågan om du har varit eller är utsatt för våld i nära relation? 

Orosamtal

Vid misstanke eller kännedom om att en medarbetare är utsatt för våld eller utövar våld bör detta tas upp i ett samtal, antingen vid ett medarbetarsamtal eller i ett enskilt samtal. 

Som chef är det viktigt att visa att du har förståelse för att saker som händer din medarbetares liv kan påverka hälsa och arbetsförmåga och att samtalet sker av omtanke för att förebygga ohälsa och sjukskrivning. Inled gärna samtalet med att berätta om de tecken du uppmärksammat. Försök att vara så konkret som möjligt, men visa respekt för medarbetarens integritet. 

Rehabsamtal

Erfarenhet av våld påverkar hälsan. Om din medarbetare har eller riskerar sjukfrånvaro som påverkar arbetsförmågan, måste arbetsgivaren och du som chef utreda behovet av arbetsanpassning och rehabilitering. För mer information om lagar som styr arbetet med arbetsanpassning och regelverk.  

Vid samtal som rör en rehabutredning är det viktigt att tydliggöra att samtalet sker av omtanke och att du som chef har ansvar för dina medarbetares arbetsmiljö och hälsa. Inled gärna samtalet med att berätta om de tecken du uppmärksammat. Försök att vara så konkret som möjligt.  

Stöd för att fråga om våld

Distansarbete kräver ökad vaksamhet

Att arbeta hemifrån har snabbt blivit en del i sättet att organisera sitt arbete och arbetsplatsen, men kan innebära utmaningar för hälsa och säkerhet, inklusive risken för att utsätta för våld i nära relation. En arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön även vid distans- eller hybridarbete. Det finns ökad risk att våldet inte upptäcks och det är svårare att ge stöd till utsatta som arbetar hemifrån. Chefer behöver därför vara vaksamma på dessa risker.   

Vid arbete hemifrån krävs en nära och regelbunden dialog mellan arbetsgivare och medarbetare för att fånga upp tecken på problem och ohälsa. Om det inte är möjligt att skapa en bra arbetssituation i hemmet är det bättre att arbeta från den ordinarie arbetsplatsen. På Arbetsmiljöverket hittar du information som kan ligga till grund för en undersökning av medarbetares arbetsmiljö vid distansarbete.  

Att tänka på:  

 • Det kan vara bra att lyfta frågor om våld återkommande, exempelvis på en arbetsplatsträff. 
 • Arbetsgivaren bör säkerställa att medarbetaren inte pressas att arbeta hemma av en våldsutövande partner. 
 • När ni ser över behovet av skyddsronder på arbetsplatsen, tänk även in skyddsrond vid distansarbete. 

Det finns de som redan inkluderat frågor om våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck i arbete i uppföljningen för medarbetare som arbetar på distans. Här kan du ta del av Länsstyrelsen Skåne handledning till cheferna inför samtalet samt ett underlag för att dokumentera skyddsronden. 

Företagshälsovård bör ha kompetens om våld i nära relationer

Ofta är det någon från personalavdelningen eller från företagshälsovården som blir de som ska stötta chefer då det upptäcks att en medarbetare är utsatt för våld i nära relation eller är någon utövar våld i en nära relation. 

Det finns stora organisationer med en inbyggd företagshälsovård och de som upphandlar den. Det är oavsett, viktigt se över möjligheten att ställa krav i upphandlingen på att företagshälsovården ska ha kompetens om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. 

Det kan vara bra att ha det med som ett obligatoriskt krav, det vill säga både leverantören och tjänsten, måste vara uppfylla ett kompetenskrav för att anbudet ska gå vidare i upphandlingen.  Det kan även vara tilldelningskriterierna för bedömning av kvalitet och mervärde anbudet, såsom att minst X procent av personalen ska ha uppvisad kompetens inom området vid start och all personal inom ett år. 

Vägledningar och stödmaterial för arbetsgivare

Här hittar du konkreta stödmaterial från olika aktörer för arbetet med att förebygga och upptäcka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Materialen inkluderar bland annat beskrivningar av vad våld är, våldets konsekvenser och vad en chef eller en kollega skulle kunna göra vid misstanke eller kännedom om våld i nära relation. De kan användas som inspiration för att påbörja eller fördjupa arbetet och behöver anpassas till den egna verksamheten.  

Fördjupning

I Sverige finns inte så mycket forskning som kopplar våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck till arbetsplatsen. Så här nedan är ett litet urval av internationellt arbete inom området. 

De kanadensiska forskarna vid Western University, Centre for Research & Education on Violence Against Women & Children som på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten tog fram rapporten ”Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det?” har en webbsida där de i samarbete med bland annat Canadian Labour Congress samlat forskning/material inom området.  

Liknande nationella undersökningar finns på samlade på DV@worknet. DV@worknet webbplats har en sida med forskning inom området samt  utbildningsmaterial och vägledningar mm för arbetsgivare, fackföreningar och politiker 

En annan internationella webbplats med material kopplat till våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck som arbetsplatsfråga är Workplaces Respond to Domestic and Sexual Violence. A National Resource Center, USA. 

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 17 april 2023

Senast uppdaterad: 27 september 2023