Fortsätta utveckla och sprida arbetssätt till kommuner om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av covid-19-pandemin

Jämställdhetsmyndigheten ska fortsätta att utveckla och sprida metoder och arbetssätt till hjälp för Sveriges kommuner. Det handlar hur kommuner kan nå ut mer effektivt med information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om att underlätta för kommuner att nå grupper som riskerar att vara särskilt våldsutsatta under covid-19-pandemin. Exempel på det är personer med funktionsnedsättning, barn, äldre, hbtqi-personer, personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, personer som utsätts för prostitution och människohandel, och barn och unga som utsätts för övergrepp via nätet. Myndigheten ska bygga vidare på de resultat och slutsatser som kom fram i det tidigare uppdraget som gavs 2020.

Myndigheten ska också nu hämta in kunskap, erfarenhet och samverka med relevanta myndigheter och organisationer, däribland länsstyrelserna, SKR och Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet. Andra exempel är Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet, BO, Brottsoffermyndigheten, Myndigheten för delaktighet, MUCF, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Polisen, Skolverket, Socialstyrelsen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Startdatum: 03 juni 2021

Slutdatum: 31 mars 2022

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter