Kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge

Jämställdhetsmyndigheten ska göra en genomgång av domar i mål om vårdnad, boende eller umgänge. Utifrån genomgången av domar ska myndigheten redovisa om och hur uppgifter om våld framförs i sådana mål. Det kan handla om våld eller andra övergrepp av en förälder mot den andra föräldern, mot en partner eller mot ett barn. I målen om vårdnad, boende eller umgänge ska Jämställdhetsmyndigheten bland annat undersöka

• i vilken utsträckning uppgifter om våld framförs under förhandlingarna
• hur uppgifter om våld framförs under förhandlingarna
• i vilken utsträckning uppgifter om våld beaktas i domarna

Jämställdhetsmyndigheten ska redogöra för om särskilda omständigheter eller förutsättningar gäller för personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska genomföras med ett barnrättsperspektiv, ett funktionshinderperspektiv, ett hbtqi-perspektiv och ett jämställdhetsperspektiv. FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, blev svensk lag 1 januari 2020 och ska också vara en utgångspunkt i arbetet. Jämställdhetsmyndigheten ska samverka med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF. Innan Jämställdhetsmyndigheten börjar gå igenom domar ska myndigheten hämta in synpunkter från andra relevanta myndigheter och aktörer, till exempel i civilsamhället.

Startdatum: 05 maj 2020

Slutdatum: 21 januari 2021

Jämställdhetsmyndigheten

Skydd för våldsutsatta

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter