Samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier

Jämställdhetsmyndigheten ska öka kunskaperna kring sexuella trakasserier. Myndigheten ska särskilt belysa barns och ungas situation. Myndigheten ska hämta in synpunkter från Diskrimineringsombudsmannen, DO, och andra relevanta myndigheter och organisationer. 

Startdatum: 18 december 2018

Slutdatum: 30 oktober 2019

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan