Utveckla jämställdhetsarbetet i akademin

Som del i Jämställdhetsmyndighetens stöd i jämställdhetsintegrering för högskolor och universitet (JiHU) genomför vi en seminarieserie för att utveckla jämställdhetsarbetet i akademin.

Samtal med personer som deltar i seminarieserie.

Syftet är att deltagande lärosäten ska stärka sina förutsättningar att bidra till en mer jämställd akademi genom att ta del av forskning, kunskap och utbyta erfarenheter om vad som bidrar till förändring, och därigenom nå de jämställdhetspolitiska målen.

Det övergripande målet är att seminarieserien ska bidra till att lärosäten utvecklar sitt arbete med jämställdhetsintegrering och når högre måluppfyllelse i enlighet med framtagna inriktningar för jämställdhetsintegreringsarbete.

Fyra centrala teman

I seminarieserien kommer deltagarna att fördjupa, konkretisera och synliggöra utmaningar och möjliga lösningar i arbetet med jämställdhetsintegrering genom att utforska aktuell forskning och dela erfarenheter mellan lärosäten.

Utgångspunkten är att integrera ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie verksamhet och ordinarie process för planering och uppföljning.

Seminarieserien består av fyra teman som är centrala för framgångsrik jämställdhetsintegrering. Dessa teman är:

 • organisering
 • styrning och ledning
 • uppföljning
 • samverkan för att lösa gemensamma jämställdhetsutmaningar.

Seminarierna startar i oktober 2023 och pågår till september 2024. Lärosäten har själva valt om de vill delta i ett, två, tre eller alla fyra seminarier. Seminarieserien vänder sig framför allt till ledningsfunktioner och samordnare för JiHU-uppdraget. Jämställdhetsmyndigheten fungerar som stöd och samordnar arbetet i alla delar av processen. 

Seminarieserien har utvecklats av Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med referenspersoner från sex lärosäten: Blekinge Tekniska högskola, Högskolan i Gävle, Linköpings universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet. Även Jämställdhetsmyndighetens vetenskapliga råd har bidragit med synpunkter på relevanta forskare inom de områden som kommer att tas upp.

Genomförande av seminarierna

Seminarieserien utgår från lärosätenas pågående arbete med jämställdhetsintegrering och deras inriktningar.

För att stärka förutsättningarna för effekt av deltagandet skickar Jämställdhetsmyndigheten ut förberedelser inför varje tillfälle som deltagare från samma lärosäte förväntas göra gemensamt.

Samtliga deltagare ska gå Jämställdhetsmyndighetens webbutbildning Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor innan första seminarietillfället. Deltagare ska också besvara ett självskattningsformulär och förbereda en presentation om arbetet vid lärosätet. 

Vid varje seminarium håller forskare ett eller flera kunskapspass och lärosäten presenterar sitt arbete kopplat till aktuellt tema. Deltagarna delas in i grupper för att gemensamt lära och reflektera kring olika frågeställningar. Reflektionspass kommer också att hållas i helgrupp.  

Efter seminarierna förväntas alla göra ett efterarbete, som att exempelvis reflektera tillsammans med andra deltagare från det egna lärosätet om hur lärdomar ska tas vidare i den egna verksamheten. 

Högskolor och universitet som deltar 

Följande högskolor och universitet kommer att delta i ett eller flera seminarier:

 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University
 • Karolinska institutet
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö Universitet
 • Mittuniversitetet
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Uppsala universitet
 • Umeå universitet
 • Örebro universitet

Vill du veta mer?

Kontakta Ellen Thorell, utredare: ellen.thorell@jamstalldhetsmyndigheten.se.

Inloggningssidor för deltagande högskolor och universitet

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 9 oktober 2023

Senast uppdaterad: 23 maj 2024