JämKAS Bas

JämKAS Bas är en metod för systematisk jämställdhetsanalys av en verksamhet. JämKAS är en förkortning av Jämställdhet – Kartläggning – Analys – Slutsats. Metoden består av flera delar som inventering, prioritering, kartläggning, analys, åtgärder och uppföljning.

Gör så här:

Inventering

  • Steg 1 Vilka verksamheter?
  • Steg 2 Undersök verksamheterna
  • Steg 3 Välj verksamhet

I den här första delen görs en inventering av verksamheten och hur dessa kan kopplas till jämställdhet och bidra till en ökad sådan. Ta gärna utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen och formulera frågeställningar utifrån dessa, kopplade till er faktiska verksamhet. (Ex. Påverkar er verksamhet kvinnor respektive mäns ekonomi?) Därefter görs en prioritering bland dessa verksamheter, vilken eller vilka som ni väljer att arbeta vidare med. Det handlar om att göra ett strategiskt val av verksamhet ur jämställdhetssynpunkt. Med strategiskt val kan innefattas hur mycket det påverkar, och/eller hur många, hur mycket ni kontrollerar frågan, hur aktuellt det är, etc.

Kartläggning och analys

  • Steg 4 Identifiera målgrupp
  • Steg 5 och 6 Kartlägg könsmönster

I den här andra delen går ni djupare in på de val av verksamheter ni gjorde i första delen, och ser vidare på kvinnor respektive mäns situation och behov. Se om det finns könsskillnader, och analysera vidare om dessa beror på ojämställdhet. I det här steget behöver ni ha tillgång till både statistik såväl som tidigare undersökningar, samt en kännedom om jämställdhet och genus kopplat till verksamhetsområdet.

Målformulering

  • Steg 7 Beskriv konsekvenser
  • Steg 8 Beskriv önskad verksamhet
  • Steg 9 Lista möjliga förändringar

I den här delen ser ni vidare på vad en eventuell ojämställdhet får för konsekvenser för kvinnor respektive män, och går vidare till att se på hur verksamheten bör utformas för att bli mer jämställd. Ni listar upp de förändringar som bör göras för att rätta till ojämställdheten, både av er egen verksamhet, men kanske också av andras.

Åtgärder

  • Steg 10 Bestäm åtgärder
  • Steg 11 Mät resultat

I den här delen preciserar ni de åtgärder som behöver genomföras i verksamheten, hur och när dessa ska göras och av vem. Ni ser även på hur uppföljning och utvärdering ska göras, och hur resultatet kan mätas.

Verktyget JämKAS Bas kommer ursprungligen från JämStöds praktika, metodbok för jämställdhetsintegrering (SOU 2007:15). 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 17 juni 2022

Senast uppdaterad: 23 juni 2022