Metodhandboken Makt att forma samhället och sitt eget liv

Den här handboken riktar sig till dig som arbetar på en kommun eller inom ett politiskt parti och vill engagera nya målgrupper i demokrati och samhällsfrågor.

Metodhandboken lyfter tips och ett stort antal goda exempel för att öka valdeltagandet i områden och i målgrupper som vanligtvis har ett lågt valdeltagande. Den tar upp jämställdhetsintegrerade och intersektionella arbetssätt för att öka utrikes födda kvinnors demokratiska delaktighet. Övergripande handlar metoderna om att rekrytera, rusta och
stötta demokratiambassadörer som i sin tur engagerar fler medborgare i sin
närhet.

Arbetssättet är inte nytt. Många kommuner arbetar redan med att rekrytera,
utbilda och mobilisera demokratiambassadörer för att öka deltagandet i
de allmänna valen. Många har också särskilda ad-hoc satsningar för att få
utrikes födda kvinnor delaktiga i den lokala demokratin. Men vi vill visa hur
arbetet med demokratiambassadörer kan göras med ett genomgående
jämställdhetsperspektiv och på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Den innehåller också bilagor med övningar och inspiration. Follow the money kan användas vid ett utbildnigstillfälle för att skapa en förståelse för hur de politiska partiernas förslag påverkar olika samhällsfunktioner och tjänster som vi använder i vardagen.

Med hjälp av övningen "Mitt bästa argument och det goda samtalet" får du med hjälp av olika påståenden öva på att bemöta olika missuppfattningar om det demokratiska systemet och valet. Syftet är också att övertyga en omotiverad person om att använda sin rösträtt och engagera sig i politiska frågor. 

Målgrupp

Handboken riktar sig till kommuner, dels till tjänstepersoner på förvaltningsnivå
som på olika sätt arbetar med demokrati- och jämställdhetsfrämjande
insatser och dels till styrning och ledning. Tjänstepersoner och politiker på alla
beslutsnivåer kommer ha användning av metoderna för att lyckas med sitt
övergripande jämställdhets- och demokratiarbete. Handboken riktar sig även till
politiska partiers lokala nivåer, studieförbund och det civila samhället.

 

Här finns handboken

Metodhandboken är en del av projektet RÖSTRÄTT och bygger på erfarenheter, tillvägagångssätt och goda exempel från den nationella valrörelsen 2018. Under den valrörelsen engagerade Sveriges Kvinnolobby över 100 demokratiambassadörer för att öka valdeltagandet för utrikes födda kvinnor, som vanligtvis har ett lägre valdeltagande. Ambassadörerna i projektet nådde 15 000 utrikes födda kvinnor i tio städer och ökade valdeltagandet i många av de områden där mobiliseringen ägde rum.

Den finns att ladda ner på Kvinnolobbyns webbplats eller beställa i tryckt form från info@sverigeskvinnolobby.se.

 

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 2 september 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022