Fler får frågor om våld

Fler personer som har kontakt med myndigheter får frågor om våldsutsatthet och förutsättningarna för att upptäcka våldet har blivit bättre. Det är resultatet av att flera myndigheter arbetat tillsammans i en satsning på ökad upptäckt av våld.

Antalet ärenden där enskilda personer får frågor om våldsutsatthet har ökat, bedömer Jämställdhetsmyndigheten, som har samordnat regeringens uppdrag där fem myndigheter ingått. När myndigheterna lämnade in redovisningen av hur arbetet gått till regeringen den 31 mars kunde Jämställdhetsmyndigheten konstatera att myndigheterna nu hanterar ärenden där utsatta svarat ja på om de blivit utsatta för våld bättre än tidigare.

Att vara utsatt för våld påverkar en människas hela livssituation och orsakar en rad problem. Våldsutsatthet kan vara en dold orsak till arbetslöshet, sjukskrivning eller utgöra skäl för uppehållstillstånd. Därför är det viktigt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket att ha goda kunskaper i att upptäcka både våldsutsatthet och våldsutövande. Den som är utsatt för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer behöver få ett korrekt bemötande, rätt insatser och rätt beslut. Tillsammans med Socialstyrelsen, som bland annat bistått med kunskap i uppdraget, och Jämställdhetsmyndigheten har myndigheterna tagit gemensamma initiativ, minskat tabun kring att prata om våldet och ökat frågornas legitimitet.

Det här har gett flera resultat på myndigheterna. Till exempel:

  • Arbetsförmedlingen: Myndigheten har påbörjat arbetet med att ställa frågor om våld. Antalet arbetssökande som själva berättat om sin våldsutsatthet har ökat. Stödmaterialet till personalen beskriver nu metoder och rutiner för att samtala om våld, vilket ansvar medarbetarna har och hur de ska göra om de upptäcker våldsutsatthet. Våldsutsatta arbetssökande kan få rätt stöd och möjlighet att anpassa jobbsökandet utifrån sin livssituation.
  • Försäkringskassan: Frågor om våld ställs på rutin i alla utredningskrävande sjukpenningärenden. Även här har myndigheten tagit fram metodstöd för personalen, som innehåller kunskap om våld, samtalsmetodik vid frågor om våld, exempel på frågor som kan ställas och tillvägagångssätt vid upptäckt av våldsutsatthet.
  • Migrationsverket: I den nya samhällsintroduktionen får asylsökande information om våld, skydd och stöd samt om relevant lagstiftningen i Sverige. I lokalerna finns information om var våldsutsatta kan vända sig för skydd och stöd. Medarbetare får information och stöd på flera sätt för att öka upptäckt av våldsutsatthet och bemöta våldsutsatta.

Jämställdhetsmyndigheten har analyserat insatserna och drar över lag slutsatsen att fler personer som är utsatta för våld kan upptäckas, och hänvisas till skydd och stöd. De många kompetenshöjande insatserna, förbättrade metoderna och rutinerna har gjort att de som arbetar på myndigheterna – både medarbetare och chefer – vet mer om hur de ska hantera frågorna om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Myndigheternas information till våldsutsatta på webbsidor och andra platser har också blivit mer likvärdig.

Jämställdhetsmyndigheten och de andra myndigheterna planerar att fortsätta arbeta med att bli bättre på att upptäcka våldet. Det handlar bland annat om att stärka insatserna för att nå fram till flickor och unga kvinnor. Andra utvecklingsområden är att stärka kunskaperna om hedersrelaterat våld och förtryck, sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel samt våld gentemot utsatta grupper.

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett gemensamt ansvar för myndigheterna. Jämställdhetsmyndigheten bedömer att arbetet för ökad upptäckt av våld kräver att frågor om våld hanteras som en del av myndigheternas ordinarie verksamhet. Det som avgör om det lyckas är hur myndigheternas ledning och styrning arbetar. Upptäckt av våld behöver enligt slutsatserna i redovisningen av regeringsuppdraget betraktas som en grundläggande förutsättning för varje medarbetares professionalitet och yrkesutövning.

 

Ladda ner rapporten Samverkan för upptäckt av våld (2022:9).

 

Läs mer

Arbetsförmedlingen: ”Det behövs bland annat en tydlig ledning och styrning för att arbetet ska vara uthålligt över tid och vara en del av den ordinarie verksamheten.”

Försäkringskassan: ”Ett exempel är att våldsutsatta personer som befinner sig på ett skyddat boende har stora svårigheter att sköta sina ärenden och riskerar att gå miste om ersättning.”

Socialstyrelsen: ”Uppdraget har bidragit till att problematiken har synliggjorts och att respektive myndighet förstår att man har en viktig roll att spela i att upptäcka våld och att hänvisa till stöd och hjälp.”

Migrationsverket: ”Ukrainakrisen har aktualiserat frågan om våldsutsatthet på ett påtagligt sätt.”

 

 

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 7 april 2022

Senast uppdaterad: 11 april 2022