Vad är mäns våld mot kvinnor?

Det finns ett jämställdhetspolitiskt mål i Sverige om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Begreppet mäns våld mot kvinnor synliggör att våld är en jämställdhetsfråga, där mäns överrepresentation bland våldsutövare ses som ett resultat av, och en bidragande faktor till, den ojämna fördelningen av makt och inflytande i samhället.

Händer som plockar upp krossat glas.

Det våld som kvinnor generellt utsätts för skiljer sig på flera sätt från det våld som män generellt utsätts för, vilken form av våld det gäller, var våldet utövas samt relationen till våldsutövaren. Kvinnor utsätts i större omfattning för sexuellt våld och grovt våld i nära relation jämfört med män. Män utsätts i större utsträckning än kvinnor för våld i offentliga miljöer av personer de inte har en nära relation till.

Flera former av våld ingår i begreppet

Inom jämställdhetspolitiken används begreppet mäns våld mot kvinnor. Begreppet avser inte enbart den enskilda mannens våld mot den enskilda kvinnan i en parrelation, utan är tänkt att fungera som ett ”paraplybegrepp”.

Bland annat ingår:

  • alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor.
  • hedersrelaterat våld och förtryck med skiftande uttryck såsom könsstympning och tvångsäktenskap.
  • prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
  • kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi i syfte att reproducera föreställningar om kvinnors underordning.
  • mäns och pojkars utsatthet för våld från närstående inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, sexualbrott samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
  • hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Sammantaget ger den tillgängliga statistiken en tydlig bild av att det strukturella problemet handlar om mäns våld mot kvinnor. Begreppet synliggör hur det generellt ser ut i samhället. Män tillhör den kvalificerade majoriteten av våldsutövarna både när våldet riktas mot kvinnor, men även när det riktas mot andra män.

Det strukturella problemet blir synligt

Destruktiva maskulinitetsnormer är en stor bidragsfaktor till varför män utgör majoriteten av förövarna. Uttrycket ”mäns våld” i stället för bara ”våld” synliggör detta.

Att använda begreppet mäns våld mot kvinnor är inte avsett att nedvärdera det faktum att även män utsätts för våld i nära relationer, sexualbrott och andra övergrepp. Sådana händelser är förödande för alla individer som är utsatta och alla utsatta ska ha möjlighet till hjälp och stöd.

Genom arbetet mot det strukturella problemet mäns våld mot kvinnor på en rad olika sätt – inte minst destruktiva normer om att koppla maskulinitet till att utöva våld – gynnas även män som blir utsatta för våld.

Former av våld i den nationella strategin 

I den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inkluderas

  • våld i nära relation,
  • hedersrelaterat våld och förtryck
  • prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

År 2016 lanserade den dåvarande regeringen en 10-årig strategi och ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Se en film som beskriver strategin.

 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 12 mars 2024

Senast uppdaterad: 2 maj 2024