50-åring uppmärksammad på Forum Jämställdhet

Årets upplaga av Forum Jämställdhet lockade fler deltagare än någonsin och intresset för Jämställdhetsmyndighetens medverkan var stort. Föräldraförsäkringen som fyller femtio år i år har bidragit till ökad jämställdhet i Sverige, men utvecklingen går för långsamt, konstaterade bland andra Johan Kaluza i en av programpunkterna.

Trots den tidiga starten klockan åtta på morgonen valde en stor publik att ta del av samtalet Hur jämställt är Sverige – en lägesbild och vägen framåt. Med utgångspunkt i rapporten Ojämna insatser för jämställdheten presenterade vi utvecklingen inom jämställdhetspolitiken. Generellt visar den att utvecklingen mot ökad jämställdhet har stagnerat de senaste åren.

 Vi har gjort många framsteg för jämställdheten över tid, men det denna rapport visar är ju att den utvecklingen inte sker per automatik. Det krävs politiska åtgärder och initiativ. Utan dem riskerar utvecklingen att stanna av, sa Lena Ag, Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör.

Julia Hugoson talar på scen.
Julia Hugoson

Julia Hugoson, som är huvudförfattare till rapporten, lyfte särskilt områden där det finns behov av ökad politisk styrning framöver:

– Det första gäller det obetalda hem- och omsorgsarbetet där det under åren funnits väldigt få politiska åtgärder. Ett annat område är politikers villkor. Hot och trakasserier ökar mot våra förtroendevalda och drabbar kvinnor och män på olika sätt. Denna utveckling behöver stävjas. Det tredje området rör kvinnodominerade yrken, som fortsatt är undervärderade. Kvinnodominerade yrken har sämre arbetsvillkor och löner än motsvarande mansdominerade yrken, vilket får konsekvenser för hela livet och kvinnors egenmakt.

Lena Ag blickade bakåt och pekade på insatser som bidragit till att Sverige länge varit ett föregångsland i jämställdhet.

– Stora politiska reformer under 1970- och 90-talet gav kvinnor nya möjligheter att delta på arbetsmarknaden och få en egen ekonomi, självständighet och egenmakt. Det är fortfarande många av dessa snart femtio år gamla politiska initiativ som är avgörande för jämställdheten i Sverige, sa Lena Ag.

Föräldraförsäkringen femtio år

1974 infördes föräldraförsäkringen i Sverige som gör det möjlighet för föräldrar att få betalt för att vara hemma med sina barn. Långsamt har mäns uttag av föräldradagar ökat men fortfarande tar kvinnor ut en betydligt större andel av dagarna.

– När det gäller barn upp till två år tar mammor ut 74 procent av föräldrapenningen. Sett till antalet föräldradagar, vilket inkluderar även obetald ledighet, tar kvinnor ut 375 dagar medan män endast tar ut 116 dagar i snitt, säger Johan Kaluza, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, och huvudförfattare till rapporten Livspusslet som inte går ihop.

Johan Kaluza menar att denna bild hänger ihop med hur det ser ut inom andra områden:

– Det är tydligt att kvinnor generellt ägnar sig mer åt omsorg. Förutom barnen tar de i större hand om anhöriga, men vi ser det också inom utbildningar och på arbetsmarknaden. De vanligaste yrkena för kvinnor är undersköterska, grundskolelärare och barnskötare.

För att få till stånd ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten behövs politiska åtgärder.

– Det mest effektiva är att rikta in sig på barnets första tre år och de grupper som delar ojämnt på föräldraförsäkringen. Därför föreslår vi en ny version av jämställdhetsbonusen och att föräldrapenningen begränsas efter barnets treårsdag, sa Johan Kaluza.

Så rivs hinder för för utrikes födda kvinnor

Tillsammans med Zainab Alsaadi från Internationella kvinnoföreningen i Malmö och Oscar Adenfelt,  Arbetsförmedlingen, berättade Eva Thyselius, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, om utrikes födda kvinnors situation, behov och hinder för att komma i arbete.

Samtalet tog sin utgångspunkt i ett gemensamt myndighetsuppdrag och en intervjustudie med utrikes födda kvinnor.

- Kvinnorna vi pratat med uppgav att de möter diskriminering i det svenska samhället. De kommer hit med tillit men genom kontakter med det svenska samhället ökar misstron, sa Eva Thyselius.

Många kvinnor har erfarenhet av att bli bollade mellan offentliga instanser utan att bli hjälpta samt upplever digitala kanaler som en svårighet. Därför är fysiska möten och samtal ansikte mot ansikte men också en samverkan mellan myndigheter viktiga faktorer för att öka möjligheterna till arbete, konstaterade de medverkande.

Mäns delaktighet och ansvar

Män utgjorde en relativt liten del av besökarna på Forum Jämställdhet men verkstaden om mäns delaktighet och ansvar för att främja jämställdhet blev snabbt fullsatt. Peter Söderström och Katarina Eman Risberg, båda utredare på Jämställdhetsmyndigheten, ledde ett samtal utifrån en pågående kunskapsöversikt om mäns delaktighet och ansvar. Den i sin tur utgår delvis från intervjuer med män, som arbetat länge inom jämställdhetsområdet.

–Vi ville lyssna på deltagarnas egna tankar om mäns ansvar och delaktighet och sätta i gång ett samtal. Gensvaret var mycket stort. Detta är frågor som väcker stort intresse och något vi behöver prata mer om, sa Peter Söderström och Katarina Eman Risberg.

Möten och samtal med besökare i Jämställdhetsmyndighetens monter på Forum Jämställdhet.

Jämställdhet inom fotbollen får pris

Under konferensen delade Lena Ag ut årets jämställdhetspris, som går till en aktör som bidragit till ett mer jämställt samhälle. Priset gick till Svenska fotbollsförbundet med motiveringen: "Årets vinnare visar tydligt att de är med i jämställdhetsmatchen. Svenska Fotbollförbundet arbetar operativt och strategiskt på alla nivåer för jämställdhet inom förbundet och fotbollssverige".

Forum Jämställdhet arrangeras av Sveriges kvinnoorganisationer och är en årlig konferens för offentliga och privata aktörer inom jämställdhetsområdet. 2024 års konferens ägde rum i Karlstad. Nästa år är Lund värdstad.

Publiceringsdatum: 16 februari 2024

Senast uppdaterad: 13 juni 2024