Studenters rätt i högskolan

Den här webbutbildningen från Diskrimineringsombudsmannen (DO) belyser frågor om diskriminering, bemötande, normkritiskt arbete och pedagogik och planmässigt arbete i högskolan.

E-utbildningen (webbutbildningen) är ett stöd för de högskolor som vill utveckla arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Kursen riktar sig till studenter och anställda inom högskolan som har kontakter med studenter. En stor del av ansvaret för detta arbete vilar på högskolans ledning, men det är bara med hjälp av ditt bidrag som det går att uppnå lika rättigheter och möjligheter.

Det finns fyra målgruppsanpassade ingångar: student, undervisande personal, serva studenter och planera för likabehandling. Den ger en samsyn i arbetet och effektiviserar processen för ett arbete utifrån en gemensam bas.

Utbildning

Publiceringsdatum: 6 september 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022